Regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.


Administratorem danych jest firma BAZYL TRANSPORT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. K. Szajnochy 3 w Bydgoszczy.
Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.


Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres spedycja@bazyltransport.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.


 


REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG przez BAZYL TRANSPORT SP. Z O.O.


 


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.


 Zleceniobiorca świadczy usługi transportowe, których zakres można znaleźć w serwisie www.transportbazyl.com. Regulamin określa warunki wykonywania usług transportowych oraz doręczania przesyłek w ruchu międzynarodowym miedzy   BAZYL TRANSPORT SP. Z O.O. z siedzibą Bydgoszczy ul. Szajnochy 3, NIP 5542953880, REGON 368096265, KRS 0000692314  zwanej dalej Przewoźnikiem a jej klientami zwanymi dalej Zleceniodawcą oraz Odbiorcą. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę.


 


§ 2.


 Zakres usług transportowo-spedycyjnych świadczonych przez BAZYL TRANSPORT SP. Z O.O., na rzecz Zleceniodawcy, ustalany jest dla każdej przesyłki w sporządzonym liście przewozowym.


§ 3.


1. Dowodem zawarcia umowy o świadczenie usług jest list przewozowy sporządzony zgodnie ze stosowanymi przez Przewoźnika standardami.


2. Oryginał listu przewozowego zatrzymuje Przewoźnik, kopię otrzymuje Zleceniodawca.


§ 4.


1. Przesyłka, po podpisaniu listu przewozowego zostaje odebrana od Zleceniodawcy i doręczana zgodnie z dyspozycjami zawartymi w liście przewozowym.


2. Przewoźnik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby przesyłka przyjęta do przewozu mogła być wydana jej odbiorcy w dniu określonym w treści listu przewozowego. Podane czasy doręczeń wyrażone są w dniach roboczych i zostały określone w oparciu o dane standardowych czasów tranzytów w sieci Przewoźnika. Standardowo doręczenie odbywa się w godzinach pracy biur w kraju docelowym. Dzień odbioru przesyłki jest dniem 0.


 


3. W przypadku, gdy wydanie przesyłki w terminie ustalonym w liście przewozowym będzie niemożliwe z innych przyczyn niż wskazane powyżej w pkt 3, BAZYL TRANSPORT SP. Z O.O. niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o takiej okoliczności, wyznaczając Zleceniodawcy termin do udzielenia dalszych zleceń oraz złożenia oświadczenia co do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem takich zleceń.


PRZESYŁKI


§ 5.


1. Zleceniodawca jest zobowiązany wydać przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.


2. Przesyłki, Zleceniodawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu spełniającym wymogi Przewoźnika. Opakowanie powinno między innymi:


- być pudłem kartonowym, odpowiednio wytrzymałym, jednolitym, (nie można łączyć kilku pudeł kartonowych np. taśmą samoprzylepną)


- być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;


- uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;


- być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie w języku polskim oraz angielskim, np.: ostrożnie szkło, góra/dół, nie przewracać, fragile, itp.


- pozbawione zabezpieczeń mogących uszkodzić te i inne przewożone przesyłki.


- do zabezpieczenia opakowania nie może być używana folia kuchenna, papier i podobne produkty


 


3. W przypadku, gdy Zleceniodawca dostarczy do Przewoźnika przesyłkę nie opakowaną lub opakowaną niewłaściwie Przewoźnik będzie uprawniony do zapakowania przesyłki we właściwy sposób.


4. Zleceniodawca zapewnia, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana, opisana w liście spedycyjnym.


§ 6.


1. Przewoźnik odmawia przyjęcia do obsługi przewozu albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy w terminie do dnia wykonania usługi, jeżeli:


- przesyłka zawiera wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe lub inne objęte akcyzą w kraju docelowym;


- przesyłka zawierają rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;


- przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;


- przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;


- przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;


- przesyłka zawiera różnego rodzaju środki odżywcze-suplementy dla sportowców


- przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;


- przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;


- przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;


- przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;


- przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;


- przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej;


- przesyłka ,nie ma sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne.


2. Zleceniodawca zobowiązuje się do wydania Przewoźnikowi wszelkich dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy do dokonania przewozu przesyłki.


§ 7.


1. Przed przyjęciem przesyłki do obsługi spedycyjnej Przewoźnik może żądać od Zleceniodawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Zleceniodawcy, zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania. W przypadku stwierdzenia różnic między zadeklarowanym zleceniem, a stwierdzonymi różnicami przez Kuriera. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty różnicy w kwocie.


2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia Przewoźnika, Przewoźnik może żądać jej otwarcia przez Zleceniodawcę, a w przypadku gdy wezwanie Zleceniodawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu usług.


§ 8.


1. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż Przewoźnik w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszym Warunkom lub też aktu niezgodnego z obowiązującymi porządkiem prawnym niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.


§ 9.


1. Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu podany na liście przewozowym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy oraz numer telefonu do odbiorcy. Przewoźnik może zwolnić Zleceniodawcę z powyższego obowiązku na podstawie wyraźnego pisemnego oświadczenia.


§ 10.


Przewoźnik ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej;


Przewoźnik jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zleconych usług.


REKLAMACJE


§ 11.


1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usługi i ewentualnymi roszczeniami przyjmuje bezpośrednio Biuro Obsługi Klienta BAZYL TRANSPORT SP. Z O.O. Reklamacje można składać:


Pod adresem email : transport.bazyl@gmail.com Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.


2. Po rozpatrzeniu reklamacji Biuro Obsługi Klienta - Przewoźnika powiadamia na piśmie Reklamującego, w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienia zawiera:


a) określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób jej przekazania;


b) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego.